logo
kod   katalog   instrukcja   certyfikat   cz.zamienne   info
Nota prawna

Warunki użytkowania
Korzystając ze stron internetowych www.tradmatik.pl zatwierdzają Państwo jednocześnie niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tymi warunkami, prosimy nie korzystać ze tych stron. Korzystając z tych stron gwarantują Państwo, iż w żaden sposób nie będą ich wykorzystywać do celów niezgodnych z prawem, niemoralnych oraz zakazanych w myśl niniejszych przepisów. Zabrania się w jakiejkolwiek formie wysyłania na nasze strony lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które są bezprawne, mają charakter obraźliwy, naruszający godność, nieprzyzwoity, pornograficzny lub w jakikolwiek sposób naruszający jakąkolwiek ustawę.

Prawo własności
Strony internetowe www.tradmatik.pl są własnością firmy Tradmatik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i są przez nią prowadzone.

Linki do innych witryn
Tradmatik może dowolnie podawać linki do innych witryn. Jednak nie ma żadnej kontroli nad innymi stronami internetowymi, do których prowadzą podane linki, nie ponosi także odpowiedzialności za podawane tam treści lub sposób użytkowania tych stron. Tradmatik zastrzega sobie prawo do usunięcie, o każdym czasie, jakiegokolwiek wcześniej podanego linku. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić jakąkolwiek witrynę strony trzeciej, do której link podany jest na naszej stronie, to odbywa się to na Państwa własną odpowiedzialność.

Treść
Tradmatik starannie przygotowuje swoje strony internetowe i dba o to, aby ich zawartość nie zawierała błędów i była aktualizowana na bieżąco. Tradmatik nie gwarantuje jednak, że treść stron będzie prawidłowa i zaktualizowana o każdym czasie. Odwiedzający nasze strony akceptują Państwo zwolnienie firmy Tradmatik z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron. Tradmatik nie gwarantuje, że wszystkie produkty prezentowane na jego stronach dostępne są do nabycia. Tradmatik zastrzega sobie prawo o każdym czasie i bez uprzedzenia do zaprzestania sprzedaży jakiegokolwiek produktu prezentowanego na tych stronach. Tradmatik zastrzega sobie prawo do prezentowania na swoich stronach produktów, które wycofane zostały z oferty ich producentów. Informacje tego typu zamieszczane są tylko celem umożliwienia potencjalnemu nabywcy doboru zamiennika z bieżącej oferty. Tradmatik dołoży starań aby prezentowane, a wycofane produkty, były właściwie oznaczone w tym względzie.

Prawa niematerialne
Teksty,układ graficzny, rysunki, bazy danych i inne elementy naszych stron oraz same strony podlegają ochronie prawa autorskiego. Pewne nazwy, znaki lub logo, umieszczane na naszych stronach są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Żadnej treści zawartej na naszych stronach nie można tłumaczyć jako licencji lub innego prawa do korzystania ze znaku towarowego umieszczonego na stronach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Tradmatik lub strony trzeciej, która jest właścicielem znaków towarowych umieszczanych na naszych stronach.

Ochrona danych osobowych
Tradmatik nie zbiera informacje o obecności użytkowników na swoich stronach internetowych.

Odpowiedzialność
Odwiedzanie stron www.tradmatik.pl i korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność. Tradmatik nie gwarantuje, że kod komputerowy użyty na tych stronach, treść na nich zawarta oraz jakikolwiek usług świadczony przy pomocy tych stron będzie wolny od błędów, a korzystanie z nich odbywać się będzie bez zakłóceń. Tradmatik wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialności za powyższe. Niezależnie od innych informacji podanych na tych stronach, Tradmatik w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty zysków lub jakiekolwiek bezpośrednie szkody powstałe z powodu lub w związku z tymi stronami, bądź też przy korzystaniu z usług udestępnianych na tych stronach.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Materiały i treści zamieszczone na tych stronach oddaje się do dyspozycji bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Na firmie Tradmatik nie spoczywa żaden obowiązek odszkodowawczy związany z udostępnieniem niniejszych stron włączając w to odszkodowania z tytułu utraty zysków, przestoje, utraty informacji. Powyższe obowiązuje także w wypadku powiadomienia firmy Tradmatik o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto Tradmatik nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji innych witryn, do których podano linki.

Aktualizacje
Tradmatik zastrzega sobie jednostronne prawo, o każdym czasie, do aktualizowania niniejszych warunków i postanowień. Wszystkie dokonywane aktualizacje i zmiany są wiążące dla wszystkich użytkowników i czytelników stron internetowych firmy Tradmatik z chwilą ich zamieszczenia na tych stronach.

Jurysdykcja
Użytkowanie tych stron podlega o każdym czasie jurysdykcji obowiązującej w Polsce. Tradmatik tworząc i utrzymując te strony starał się przestrzegać wszystkich znanych mu wymagań prawnych. Tradmatik, nie daje jednak gwarancji, że materiał zawarty na tych stronach jest stosowny lub ma zgodę na użytkowanie w innych jurysdykcjach. Państwo sami są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązującego prawa. Każde użycie niezgodne z tym postanowieniem bądź też jakimkolwiek postanowieniem zawartym w niniejszych Warunkach odbywa się na Państwa własny rachunek i ryzyko. Jeśli jakieś sformułowania zawarte w tych Warunkach są nieważne lub nie mają mocy prawnej w myśl obowiązującego prawa, to takie nieważne lub pozbawione mocy prawnej postanowienie uznaje się za zastąpione ważnym i prawomocnym postanowieniem odpowiadającym w zamiarze pierwotnemu postanowieniu, a pozostała część warunków pozostaje ważna.

2009-01-01